รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่ม ปีการศึกษา 2563

ใบรายงานผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

Facebook


เผยเเพร่สื่อการเรียนรู้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


ดร.ทักดนัย
เพชรเภรี
01 พฤศจิกายน 2549
-
27 ตุลาคม 2519
672 หมู่ 3 ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
0-5570-5545
Thakdanai.boss@hotmail.com

ประวัติการศึกษา (จากระดับสูงสุดถึงระดับมัธยม)

วุติการศึกษา สถาบันศึกษา ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยนเรศวร 2555
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2545
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนครสวรรค์ 2538

 

ประวัติการทำงาน(ตั้งแต่บรรจุถึงปัจจุบัน)

วัน/เดือน/ปี ตำแหน่ง สถานที่
1  กุมภาพันธ์   2541 ครูผู้สอน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
1  พฤศจิกายน 2549 ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ