รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่ม ปีการศึกษา 2563

ใบรายงานผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

Facebook


เผยเเพร่สื่อการเรียนรู้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

รูปแบบการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยั ๕G สู่ศตวรรษที่ ๒๑

กดลิงค์ดาวน์โหลดตรงนี้=>> รูปแบบการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยั ๕G สู่ศตวรรษที่ ๒๑ กรุณาตอบแบบสอบถามตรงนี้=>>แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (Google Form) ...

อ่านต่อ.. »


รูปแบบการบริหารจัดการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (เจริญสุขโมเดล)

กดลิงค์ดาวน์โหลดตรงนี้=>>รูปแบบการบริหารจัดการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (เจริญสุขโมเดล) ...

อ่านต่อ.. »


ปลูกฝังคุณธรรมที่ดี...สู่วิถีโรงเรียนสีขาวโดยใช้รูปแบบ-IRONMAN-MODEL

กดลิงค์ดาวน์โหลดตรงนี้ =>> ปลูกฝังคุณธรรมที่ดี...สู่วิถีโรงเรียนสีขาวโดยใช้รูปแบบ-IRONMAN-MODEL ...

อ่านต่อ.. »


กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาโดยใช้นิทานเป็นฐาน (STEA)​

ทำแบบสอบถามตรงนี้ =>> แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (Google Form) กดลิงค์ดาวน์โหลดตรงนี้ =>> กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาโดยใช้นิทานเป็นฐาน (STEA)​ กดที่นี้ =>...

อ่านต่อ.. »


การพัฒนาทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยในรูปแบบ-EEF

กดลิงค์ดาวน์โหลดตรงนี้ =>>การพัฒนากระบวนทางวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยในรูปแบบ-EEF กดที่นี้ =>> E กดที่นี้ =>> E กดที่นี้ =>> F ...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ