การเรียนรู้แบบ EEF

การใช้ทักทักษะการบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ EEF

=เรื่อง ต้นไม้ที่รัก

=เรื่อง อินดิเคเตอร์จากพืช

 


Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 โดยได้จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย อาทิ กิจกรรมการแสดง Science Show กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้สวิตช์ปุ่มกดแบบเกมโชว์ และกิจกรรมการเข้าฐานการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ E-STEM และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ห้องเรียนพิเศษ STEM จำนวน 6 ฐานการเรียนรู้ ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ