การเรียนรู้แบบ EEF

การใช้ทักทักษะการบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ EEF

=เรื่อง ต้นไม้ที่รัก

=เรื่อง อินดิเคเตอร์จากพืช

 


Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา สังกัดสำนักศาสนศึกษาวัดพระบรมธาตุ ที่สอบไล่ในสนามหลวง ปี ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา โดยในปีนี้มีบุคลากรครูและนักเรียน สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน ๔๓๑ คน ธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน ๑๙๘ คน และธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน ๔๘ คน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๖๗๗ คน


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ