รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่ม ปีการศึกษา 2563

ใบรายงานผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

Facebook


เผยเเพร่สื่อการเรียนรู้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา สังกัดสำนักศาสนศึกษาวัดพระบรมธาตุ ที่สอบไล่ในสนามหลวง ปี ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา โดยในปีนี้มีบุคลากรครูและนักเรียน สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน ๔๓๑ คน ธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน ๑๙๘ คน และธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน ๔๘ คน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๖๗๗ คน


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ