การเรียนรู้แบบ EEF

การใช้ทักทักษะการบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ EEF

=เรื่อง ต้นไม้ที่รัก

=เรื่อง อินดิเคเตอร์จากพืช

 


Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม


ผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์ และโรงเรียนกวางตง จังหวัดสุโขทัย เข้าศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ณ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา โรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาสมทบ (สช.) โดยได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ และการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาในห้องเรียน ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562.. ทางโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา และโรงเรียนกวางตง จะได้ประโยชน์จากแนวคิด และแนวปฏิบัติทางด้านสะเต็มศึกษาจากการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ครับ.


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ