รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่ม ปีการศึกษา 2563

ใบรายงานผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

Facebook


เผยเเพร่สื่อการเรียนรู้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

เอกสารการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 - 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร 4 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 4 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชน บิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง 2 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง 2 ฉบับ
6. ใบวุฒิการศึกษา ปพ. (ฉบับจริง) และสำเนา 4 ฉบับ
7. ใบรับรองแพทย์ (คลินิกหรืออนามัยก็ได้)
8. เอกสารอื่นๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล ,ใบมรณะบัตร (เอกสารที่ถ่ายสำเนาต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาด้วยตัวเจ้าของสำเนาเองทุกฉบับ)


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ